Benaming en zetel

Artikel 1. De vereniging wordt gesticht onder de benaming " Het Mis Verstand ". Aan deze benaming zal, op initiatief van de raad van beheer, een fantasiebenaming of afkorting mogen worden toegevoegd.

De maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen aan de Stormsschranslaan 2, 2570 Duffel, doch mits eenvoudige beslissing van de raad van beheer mogen overgebracht worden naar elke plaats binnen hetzelfde gerechtelijk arrondissement, of naar het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Doel

Art. 2. De vereniging stelt zich tot doel de maatschappelijke beeldvorming te verbeteren van diegenen aan wie een psychologische disfunctie of stoornis wordt toegeschreven en, in het algemeen, hun sociale en culturele identiteit en ontwikkeling te steunen en te stimuleren; dit zal kunnen geschieden door alle mogelijke activiteiten en initiatieven waarvan geacht wordt dat ze dit doel, ook gedeeltelijk en indirect kunnen ondersteunen.

De vereniging zal fondsen mogen oprichten wier vermogen zij aan een bijzonder doel of statuut zal kunnen verbinden en die ze van haar eigen vermogen zal kunnen onderscheiden.

Dit doel kan ook inhouden het beheer, het innen, het verdelen of zelfs het verwerven van de rechten op werken van de geest, en het exploiteren van deze rechten. De vereniging zal werken kunnen uitgeven van kunst en literatuur met inbegrip van wetenschappelijke en onderhoudende creaties via alle mogelijke media.

Leden

Art. 3. Leden in de zin van de wet van 27 juni 1921, zullen hierna werkend of effectief lid worden genoemd. Hun aantal zal minimum drie bedragen, en verder onbeperkt zijn. Enkel fysieke personen kunnen als effectief lid toetreden.

Art. 4. Het zal de vereniging evenwel vrij staan andere toetredingsvormen aan haar activiteiten of instellingen te creëren welke onder meer zullen mogen omschreven worden als gewone of aangesloten leden, doch deze zullen geen deel uitmaken van de algemene vergadering.

Hun wijze van aanvaarding en uitsluiting en de voorwaarden van hun aansluiting zal bij intern reglement door de raad van beheer bepaald kunnen worden, doch nooit strijdig mogen zijn met de statuten.

Art. 5. De stichtende leden, welke deze akte hebben aangegaan, zullen als effectief lid worden beschouwd. Aanvaarding van nieuwe effectieve leden na de stichtingsvergadering zal gebeuren door raad van beheer. De kandidatuur zal slechts ontvankelijk zijn na twee jaar aangesloten lidmaatschap, behoudens indien zwaarwichtige redenen in het belang van de vereniging zulks verantwoorden, en mits bekrachtiging in de daaropvolgende algemene vergadering.

Elk jaar zal de algemene vergadering de aanvaarding van nieuwe effectieve leden dienen te bekrachtigen, zo niet vervalt de aansluiting. Bij de stemming daarover zijn de nieuwe effectieve leden niet stemgerechtigd, ook niet wanneer het de (definitieve) aanvaarding van een ander nieuw lid betreft.

Art. 6. De rechten van een effectief lid, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, zullen geschorst zijn wanneer de lidmaatschapsbijdrage meer dan zestig kalenderdagen achterstallig is, behoudens individuele uitzondering door de algemene vergadering toegestaan. Wanneer het lid na eenvoudige herinnering in gebreke blijft zal zijn uitsluiting kunnen vastgesteld worden.

Een effectief lid kan uitgesloten worden door de algemene vergadering mits een meerderheid van twee derde daartoe beslist. Een uitsluiting met éénvoudige meerderheid is mogelijk bij niet betaling van de lidmaatschapsbijdrage, zware fout of de afwezigheid, persoonlijk of bij gebreke aan volmacht, bij minstens twee opeenvolgende gewone algemene vergaderingen, of bij drie opeenvolgende persoonlijke afwezigheden zélfs al werd voor één dezer vergaderingen een volmacht verleend.

Elk effectief lidmaatschap kan daarenboven geschorst worden door de raad van beheer indien er in hoofde van het lid dwingende redenen zijn waaruit blijkt dat het lid de belangen van de vereniging in belangrijke mate schaadt of dreigt te schaden. Deze schorsing zal uitwerking hebben tot aan de daarop volgende algemene vergadering waarbij zal beslist kunnen worden over verdere schorsing of uitsluiting.

Bijdrage

Art. 7. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage zal worden bepaald door de algemene vergadering gebeurlijk op voorstel van de raad van beheer, en zal niet hoger mogen zijn dan EUR 5 000, bedrag dat jaarlijks proportioneel zal aangepast zijn aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen met als basisindex deze van december 2000. Er zal daarbij een onderscheid mogen gemaakt worden tussen de leden voor zover dit onderscheid gebaseerd is op objectieve criteria.

Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering is bevoegd tot :

 • wijziging van de statuten;
 • benoemen en afzetten van beheerders;
 • ontbinding van de vereniging;
 • alle bijzondere bevoegdheden bij deze statuten toegekend.

  De wet van 27 juni 1921 regelt verder de bevoegdheid.

  De algemene vergadering wordt bijeengeroepen bij eenvoudige oproeping. Ze zal gehouden worden op het grondgebied van de stad Antwerpen, of ter zetel van de vereniging.

  Naast de gewone jaarlijkse algemene vergadering welke zal bijeengeroepen worden in de maand maart er kan ten alle tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op initiatief van ofwel de raad van beheer, ofwel één vierde van de leden. Een verzoek daartoe wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter van de raad van beheer met opgave der redenen en een voorstel tot agenda, het zal gebeurlijk vergezeld zijn van een omstandig dossier ter staving van de redenen en motieven. Dit laatste zal verplicht zijn indien het initiatief uitgaat van de effectieve leden, en de beraadslaging zal alsdan beperkt zijn tot de in dat dossier vervatte gegevens en redenen.

  Art. 9. De algemene vergadering zal voorgezeten worden door de voorzitter van de raad van beheer, en bij ontstentenis de oudste beheerder, welke de vergadering zal leiden.

  De wet van 27 juni 1921 regelt de wijze van beslissing. Elk aanwezig lid zal slechts drager kunnen zijn van één enkele volmacht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

  Op verzoek van één enkel lid zal de stemming geheim dienen te gebeuren.

  Raad van beheer

  Art. 10. De raad van beheer zal minimum drie en maximum vijftien leden kunnen tellen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De voorzitter van de raad wordt onder haar leden verkozen. Het mandaat van beheerder duurt drie jaar, en de uittredende beheerders zijn herkiesbaar.

  Art. 11. Een beheerder zal bij hoogdringendheid te wijten aan een ernstige fout kunnen geschorst worden door een beslissing van de voorzitter van de raad en minstens één derde der beheerders, de betrokken beheerder niet inbegrepen. Deze schorsing ontneemt de getroffen beheerder onmiddellijk na aanzegging ervan elke bevoegdheid, volmacht en mandaat. Ingeval het geschorste lid nog enige daad stelt die de vereniging ten aanzien van derden zou verbinden, of de vereniging enig nadeel zou toebrengen, zal het geschorste lid persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle gevolgen.

  Nooit zal aldus meer dan één beheerder kunnen geschorst zijn. Deze schorsing zal gelden tot de volgende algemene vergadering welke zal kunnen beslissen tot de afzetting of het verder zetten van het mandaat.

  Art. 12. De raad bezit alle bevoegdheden die door de wet van 27 juni 1921 niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, met inbegrip van daden van beschikking.

  De raad vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte. Zij kan bevoegdheden delegeren aan één of meerdere personen zowel binnen als buiten de vereniging.

  Een eenvoudige beslissing van de raad zal aldus volstaan om, onder meer, machtiging te verlenen tot het openen en beheren van bank- of postrekeningen, het aanvaarden van ingeschreven zendingen, of het innen van postwaarden, titels en waardepapieren.

  Art. 13. De raad van beheer zal beslissen bij éénvoudige meerderheid. Bij staking van stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

  De raad zal een geheime stemming voorzien zodra één lid daarom verzoekt.

  Er zal niet kunnen gestemd worden bij volmacht.

  Ontbinding

  Art. 14. Na ontbinding van de vereniging zal haar vermogen overgaan op een andere vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering, waarvan de doelstellingen het meest deze van huidige vereniging benaderen. Aldus beslist in de stichtingsvergadering van 6 april 2001.

  Raad van beheer

  Zoals vastgesteld en bekrachtigd, na eventuele ontslagen en benoemingen, door de algemene vergadering van 6 april 2001, te 2570 Duffel, overeenkomstig de statuten :

 • De voorzitter : Sabina WYCKAERT, psychiater, Renbaanlaan 37, 1050 Elsene, Belgische.
 • De secretaris : Marc DE HERT, psychiater, Stormsschranslaan 2, 2570 Duffel, Belg.
 • De leden :
  Geert MAGIELS, schrijver, Peter Benoitstraat 26, 2018 Antwerpen, Belg.
  Christina LION, verpleegkundige, Stormsschranslaan 2, 2570 Duffel, Belg.
  Erik THYS, psychiater, Renbaanlaan 37, 1050 Elsene, Belg.

  Deze samenstelling van de raad vervangt en vernietigt alle vorige en bevat alle wijzigingen aan de vorige.

  Opgemaakt te 2570 Duffel, op 6 april 2001.